Content page
Minskat bostads­bygge kring Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Minskat bostads­bygge kring Göteborg

Andreas Brendinger, regionchef Sveriges Byggindustrier Väst.

Bygginvesteringarna väntas minska något i Göteborgsregionen under 2012. Det framgår av Sveriges Byggindustriers senaste regionala konjunkturprognos.

Det är främst tiden för igångsättning av nya bostadsprojekt under senare delen av året där osäkerheten i dagsläget är som störst. Småhusmarknaden och villabyggare upplever en fortsatt tuff marknad.

– Bostadsinvesteringarna minskar på grund av senareläggning, trögare försäljning och svårigheter med finansiering. Markpriserna och högre kostnader förenat med den nya plan- och bygglagen samt kommunala särkrav är några orsaker, säger Andreas Brendinger, regionchef Sveriges Byggindustrier Väst.

– Den tröga plan- och bygglovsprocessen i kombination med hyresregleringssystemet och bristen på attraktiv mark till ett acceptabelt pris är de främsta orsakerna till att så få hyresbostäder byggs. Behovet är dock fortsatt stort, konstaterar Andreas Brendinger.

Lokalinvesteringarna bedöms öka svagt med någon procent och är en stabil marknad. De offentliga anläggningsinvesteringarna minskar något under året. Volymmässigt är det totalt sett en tämligen god marknad 2012 som är klart jämförbar med 2011. Oro råder dock i entreprenadleden för anläggningsproduktionen 2013, som bedöms bli betydligt lägre än 2012.

– En något avvaktande och osäker marknad leder till ett minskat bostadsbyggande 2012. I övrigt råder en stabil byggmarknad i Göteborg med viss varningsflagg för anläggningsmarknaden 2013 och 2014, avslutar Andreas Brendinger.

Källa: Sveriges Byggindustrier (BI)

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *