Content page
Fastighets­mäklar­nämndens rapport om året som gått | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighets­mäklar­nämndens rapport om året som gått

År 2011 som varit ett intensivt år, har nu passerat. Fastighetsmäklarnämnden (FMN), kan konstatera att antalet registrerade mäklare aldrig varit så högt, att antalet beslutade varningar aldrig varit fler, att antalet kvinnliga mäklare fortsätter att öka framförallt i de yngre åldersgrupperna samt att lockpriser varit ytterst aktuellt i media, som anledning till anmälan samt som grund för varning.

Vidare har den nya fastighetsmäklarlagen trätt i kraft den 1 juli 2011. I samband med denna händelse ändrade också FMN struktur och utseende på sin webbplats med ny och uppdaterad information. FMN har också låtit spela in ett antal informationsfilmer om vad man ska tänka på som konsument när man anlitar fastighetsmäklare och vad en fastighetsmäklare ska vidta för åtgärder för att följa penningtvättslagen. Filmerna finns på myndighetens webbplats och YouTube. Därutöver har ett nytt avsnitt producerats för Anslagstavlan, som sänds i SVT. Andra konsumentinriktade åtgärder har genomförts som t.ex. att delta på bomässor, annonsera i bostadsbilagor samt synas med banner på Hemnet.

”Vi kan se att antalet fastighetsmäklare fortsätter att öka och antalet beslutade varningar blev högt under år 2011”, säger Anna-Lena Järvstrand, myndighetschef Fastighetsmäklarnämnden. ”Det stora antalet varningar under år 2011 kan främst förklaras med lockpriser. FMN startade under våren 2010 en särskild granskningspolicy gällande lockpriser som under år 2011 resulterat i 24 varningar för lockpriser. Enligt marknadsföringslagen ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed. En mäklare har således ett ansvar för att marknadsföringen inte är vilseledande, vilket även omfattar ett objekts värde”, fortsätter Anna-Lena Järvstrand. ”Mäklarbranschen har tagit sitt ansvar för att komma till rätta med lockpriser och införde i Stockholms innerstad s.k. jämförelsepriser den 1 april 2011 och accepterat pris den 1 augusti 2011. Detta i sin tur har medfört att antalet anmälningar avseende lockpriser har minskat från och med augusti 2011, vilket är positivt. Vi är dock fortfarande av uppfattningen att det är av fastighetsmäklaren bedömt marknadsvärde som ska annonseras och inte ett av säljaren uppgivet accepterat pris”, kommenterar Anna-Lena Järvstrand.

Tematisk tillsyn

”För att se hur mäklarbranschen tagit till sig den nya fastighetsmäklarlagen har vi under december 2011 inlett en s.k. tematisk tillsyn”, säger Anna-Lena Järvstrand. ”Vi ska kontrollera innehållet i objektsbeskrivningar avseende fastigheter och bostadsrätter, se hur journalföringen hanteras, gå igenom hur den skriftliga informationen om köparens undersökningsplikt ser ut och när den överlämnas samt undersöka hur budgivningen dokumenteras och hanteras. Vi kommer att begära in dokumentation från ett antal slumpmässigt utvalda mäklare verksamma inom de största fastighetsmäklarföretagen för att kunna bilda oss en uppfattning om hur nyheterna i fastighetsmäklarlagen hanteras.  Resultatet av denna tillsyn kan förhoppningsvis visa sig redan under första halvan av år 2012. Sammantaget hoppas jag att våra tillsynsåtgärder och vår externa information bidrar till att vår vision trygga spekulanter och nöjda parter nås snabbare”, avslutar Anna-Lena Järvstrand.

Lite statistik år 2011

  • Antalet registrerade fastighetsmäklare vid årets slut uppgick till 6 772 (varav 42,9 procent kvinnor) jämfört med 6 667 år 2010 (varav 42,5 procent kvinnor). I åldersgruppen under 30 år är andelen kvinnor 61 procent.
  • Antalet anmälningar under året var på ungefär samma nivå som föregående. Närmare bestämt 306 att jämföra med 307 år 2010. Områden där konsumenterna upplevde brister i förmedlingstjänsten avsåg främst budgivning (57), lockpriser (55), mäklarens agerande (46), bristande information (38) samt felaktiga uppgifter i objektsbeskrivning (18).
  • Under året varnades 87 mäklare jämfört med 59 mäklare år 2010. Anledningarna var främst lockpriser (24), brister avseende id-kontroll och granskningsskyldighet avseende köpare och säljare enligt penningtvättslagen (11), felaktiga uppgifter i objektsbeskrivning (8) samt brister avseende mäklarens omsorgsplikt (8).

Källa: Fastighetsmäklarnämnden (FMN)

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetsmarknad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *