Content page
Färsk utgåva av ”Samordnad generalentreprenad” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Färsk utgåva av ”Samordnad generalentreprenad”

En samordnad generalentreprenad är betydligt mer komplicerad än en upphandling av en vanlig generalentreprenad. Upphandlingsformen ställer krav på att byggherren har särskild kompetens när det gäller upphandling och gränsdragning mellan de olika entreprenaderna. Den ställer också särskilda krav på förfrågningsunderlag och texter till de administrativa föreskrifterna.

Nyheter

Handledningen ”Samordnad generalentreprenad” utkommer nu i en ny uppdaterad utgåva.

Den första utgåvan gavs ut av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, 1984. 1999 kom sedan den andra utgåvan reviderad av Byggherreföreningen, EIO, SABO och VVS-Installatörerna. Till följd av bland annat införandet av AB 04, ABT 06 och AMA AF 07, samt reglerna om omvänd skattskyldighet vid betalning av mervärdesskatt, behövde handledningen återigen revideras. Resultatet av revideringen är denna tredje utgåva, sammanställd av BKK.

Upplägg

Den färska handledningen med undertiteln ”Upphandlingsmodell och ansvarsfrågor” har disponerats med utgångspunkt från kapitelindelningen i AB 04. I anslutning till respektive avsnitt lämnas exempel på texter i de administrativa föreskrifterna upprättade utifrån AMA AF 07 med kommentarer därtill. Textförslagen i de administrativa föreskrifterna bygger på att AB 04 är tillämplig. I de tidigare utgåvorna av handledningen har samordnad generalentreprenad betecknats som en särskild entreprenadform. I samband med revideringen har det bedömts som mer korrekt att beteckna samordnad generalentreprenad som en upphandlingsform av en entreprenad.

Om Samordnad generalentreprenad

Kännetecknande för upphandlingsformen samordnad generalentreprenad är att byggherren genomför upphandling av de entreprenörer som ska anlitas på motsvarande sätt som vid delad entreprenad. Därefter överförs avtalen med ett antal entreprenörer/leverantörer till en entreprenör som får ställning som generalentreprenör. Generalentreprenören inträder som part i byggherrens ställe i avtal som byggherren har ingått.

Om Byggandets Kontraktskommitté, BKK

BKK är en ideell förening där olika organisationer inom byggsektorn är medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och ge ut bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal, till exempel Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABM 07. BKK har även en rättsnämnd som avger utlåtanden i entreprenadrättsliga frågor och som också på annat sätt kan medverka vid lösandet av tvister på entreprenadområdet.

Förklaring av förkortningar:
AB 04: Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installa­tionsentreprenader.
ABT 06: Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.
AMA AF 07: Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Källa: Svensk Byggtjänst

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *