Content page
Ett av fyra badrum riskerar fuktskador | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

Det är Anticimex som rapporterar efter sina besiktningar av 110 000 badrum i villor.  Av de undersökta badrummen hade 26 procent av badrummen skador eller riskerade fuktskador. Vattenskador kostar för närvarande fastighetsägare mer än fem miljarder kronor per år  – 100 miljoner kronor i veckan.

2009 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 febr. till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 4375.

Antalet villaskador i undersökningen är betydligt större än antalet skador för de övriga hustyperna. Villaförsäkringarna utgör också en mycket stor del av försäkringsbeståndet. En annan del av förklaringen till att villaskadorna är en så stor del av undersökningsresultatet är att självrisken i fastighetsförsäkring är betydligt högre än i villaförsäkring. Detta innebär att skador som är så små att deras åtgärdskostnad bedöms understiga självrisken aldrig anmäls till försäkringsbolagen utan repareras direkt av fastighetsägaren.

Utrymmen där skadorna inträffat
37 % av alla skador inträffar i bad- eller duschutrymmen. I dessa kan ju både ledningssystems-, utrustnings- och våtisoleringsskador uppstå. I köket inträffar 26 % av skadorna, det är framför allt diskmaskiner och kopplingar som orsakar skadorna.

I 24 % av badrummen finns risk för fuktskador I 2 % av badrummen fanns redan en pågående fuktskada, vilket gör att totalt 26 % av badrummen i undersökningen har eller riskerar fuktskador enligt Anticimex. Anmärkningarna beror på bristfälliga renoveringar eller på att badrummen helt enkelt är för gamla och uttjänta. Det betyder att 28 600 badrum är i behov av renovering. Om alla dessa badrum utvecklar fuktskador kan en uppskattad renoveringskostnad beräknas till 1,4 – 4,3 miljarder kronor. Livslängden på ett badrum är ofta 15 – 20 år. Efter så lång tid kan det vara dags att renovera badrummet, då det är så hårt belastat av vatten och ånga.

Gamla plastmattor, otäta skruvhål
Gamla plastmattor, otäta skruvhål, träpanel på väggar och inte minst den största boven- gamla golvbrunnar. De är några av de brister Anticimex upptäckt vid sina besiktningar av badrum i villor. Drygt en tredjedel av alla anmärkningar i badrum rör golvbrunnen, där det visade sig att många av dem är gamla och uttjänta. Anmärkningarna på golvbrunnar kan delas in i tre underkategorier. Den vanligaste anmärkningen gäller gamla gjutjärnsbrunnar (39 procent). Den näst vanligaste gäller klämringen (24 %) och den tredje vanligaste anmärkningen gäller andra typer av gamla golvbrunnar.

Väggar – näst största risken för fuktskador.
Briser på badrumsväggar är den näst största källan till anmärkningar. Det största problemet är att ytskikten är för gamla eller olämpliga för badrum. Den största anmärkningen (40 %) på väggar beror på att ytskikten är av äldre typ eller inte längre godkända i och med 1988 års branschregler. Exempel på inte godkända ytskikt är träpanel och äldre våtrumstapet. Många gamla badrum har även blandade material som inte är anpassade för badrum, som kakel på halva väggen / tapeter eller målad yta på den andra halvan. Många gamla badrum har också fönster placerade så att man duschar rakt på dem, till exempel ovanför badkar. Det leder ofta till fuktskador eftersom det är svårt att hålla tätt mellan vägg, fönster och karmar. Näst vanligast (25 %) är anmärkningar på våtrumstapeter som släppt i skarvarna.

Golv
Den tredje största posten av det totala antalet anmärkningar gäller badrumsgolv. Det handlar om gamla och uttjänta golv eller rena felaktigheter, hål och sprickor. De flesta anmärkningarna på golv gäller gamla eller inte godkända golv, som exempelvis gamla plastmattor. När plastmattan åldras blir den hård och spröd och tappar sin spänst. Den krymper helt enkelt, vilket kan leda till glipor och otäta skarvar som gör att vattnet lätt kan tränga in under mattan.

Klas Bergqvist

Källa: Anticimex

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *