Content page
Geoenergi – En naturresurs att räkna med! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Geoenergi – En naturresurs att räkna med!


När solen lyser på oss lagras energi i mark och berg – geoenergi. Och det är ansenliga mängder solenergi som lagras in i marken. Effekten av solstrålarna når ner till drygt 400 m djup. Därefter tar geotermin, värme från jordens inre, över i allt större utsträckning.

Att värma upp en stor bergmassa tar lång tid och därför tar det också lång tid att kyla ner berget. Den trögheten gör att vi som fastighetsägare kan tillgodogöra oss värmeenergin även under den tid på året som solen inte har så stark intensitet eller till och med ”lyser” med sin frånvaro.

Tekniken är välkänd och enkel
En geoenergianläggning till en fastighet består oftast av ett eller flera borrhål kopplade till en värmepump. Borrhålets djup varierar beroende på vilken marktemperatur man har och på hur stort energiuttag man skall göra. Vanliga djup i Sverige är mellan 150 – 250 m.
Det populäraste systemet benämns ”bergvärme”. Värmepumpen hämtar energin genom att cirkulera en vätska i en slang – kollektorn – som sitter monterad i ett borrhål. Kollektorn fungerar som värmeväxlare mellan värmepump och bergmassa. Vätskan består av en etanol- och vattenblandning av lagom groggstyrka. Den ingående slangen i borrhålet har en lägre temperatur än berget och därför strömmar värmeenergi till från omgivningen och värmer upp vätskan.

Värmeenergin kan sedan förädlas i värmepumpen som sedan kan överföra den till ett konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion. Utväxlingen av energi från geoenergi till småhus är drygt tre (energifaktor 3).

Större fastigheter
De större fastigheterna och industrierna använder ofta framgångsrikt system med fler hål – borrhålslager. Där ligger borrhålen tätt för att utnyttja en större bergmassa. Borrhålslagren blir väldigt effektiva när det finns ett kylbehov. Då utvinns värme under vinterperioden varvid berget blir kallare än omgivningen – och när kylsäsongen börjar i maj, vänds systemet och kylan hämtas hem som frikyla varvid berget successivt återuppvärms till nästkommande vintersäsong. Dessa system går att göra mycket stora och med synnerligen stora miljömässiga och ekonomiska vinster. Energifaktorn i dessa system är oftast runt 5 -7. IKEA är ett av de stora företag som valt att installera geoenergi för kyla och värme till varuhusen och Arlanda flygplats startade under 2009 sin stora anläggning.

Ser en kraftig ökning fram i tiden
Under de senaste två åren har det skett en markant ökning av installationer i bostadsrättsföreningar som konverterar från företrädelsevis fjärrvärme. Besluten är oftast långa i den typen av föreningar vilket gör att vi med all sannolikhet bara sett början på en kraftig expansion. Även installationer i större fastighetskomplex och industrier fortsätter att öka i allt större takt.

Tredje största förnybara energikällan
Idag är geoenergi den tredje största förnybara energikällan, näst vattenkraft och biobränsle. Den finns överallt, är tyst och syns ej heller från utsidan när den väl är installerad. Den bör betraktas som den naturresurs den faktiskt är!

Faktaruta
• Många och stora fördelar
• Geoenergi är ett av de billigaste och mest miljövänliga energislag som finns. Därför används den idag av runt 400 000 fastighetsägare, tusentals hyreshus, industrier, varuhus, kontorshus och restauranger. Och allt sker på den enskilde ägarens initiativ. Oavsett om det är en villa på 140 kvadrat eller en stadsdel på totalt 200 000 kvadratmeter.
• Geoenergi tar idag över 12 TWh gratis värmeenergi ur marken i Sverige.
• Geoenergi står för 15-20 % av bostadsuppvärmningen, villor och flerbostadshus.
• Geoenergi ersätter över 1 miljon kubikmeter eldningsolja, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 2,3 miljoner ton.
• Geoenergin är förnybar precis som sol, vind och vatten. Den finns överallt och har inga geografiska hinder
• Geoenergi är samlingsnamnet för berg- sjö- och markvärme respektive kyla samt borrhålslager och akviferlager
• Mer information finns på www.svenskgeoenergi.se.

Källa: Johan Barth, VD Geotec Svensk Geoenergi

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *