Content page
Ombyggnation i en bostadsrättsförening | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ombyggnation i en bostadsrättsförening

Även om det inte inträffar så ofta så händer det att en bostadsrättsförening bygger om i sin fastighet. Anledningen kan variera men det kan vara att föreningen behöver byta stammar, bygga om tvättstugan, bygga balkonger, byta tak eller fasader. Hur hanteras det juridiskt, vad ska man ta hänsyn till, krävs stämmobeslut och i så fall med vilken majoritet?

Inledningsvis kan konstateras att det krävs stämmobeslut i vart fall med enkel majoritet eventuellt med kvalificerad majoritet i samband med en ombyggnation. Är det så att bostadsrättshavarenas lägenheter påverkas exempelvis genom byte av typ av ytskikt vid ett stambyte krävs det kvalificerad majoritet och hyresnämndens tillstånd om en eller flera bostadsrättshavare som berörs motsätter sig beslutet. Med kvalificerad majoritet avses i det här avseendet 2/3 majoritet av de röstande på stämman.  

Stämmans beslut ska fattas under förutsättning att bygglov och andra erforderliga myndighetstillstånd söks och erhålls.

Ibland kan en större ombyggnation innebära att en eller fler boststadsrättshavarna inte kan bo i sina lägenheter under en period. Har då bostadrättshavarna rätt till nedsättning av årsavgiften under den tid som han eller hon inte har möjlighet att bo där? Under förutsättning att föreningen inte har varit vållande eller oaktsamt på något sätt har bostadsrättshavaren inte rätt till nedsättning av årsavgiften. Det är inte heller föreningens ansvar att ordna ett annat boende under den tiden som ombyggnationen pågår. Däremot är det inte ovanligt att föreningen ordnar med boende i baracker under den tid det inte är möjligt att bo kvar i lägenheterna.

Vad gäller då för föreningens rätt att komma in i lägenheten för att utföra arbete? Ett inte helt ovanligt förfarande är att föreningen lägger en lapp i brevlådan där det framgår att föreningen vill komma in i lägenheten en bestämd dag för att utföra arbete i lägenheten och att om bostadsrättshavaren inte är hemma och inte tillåter att föreningen går in med huvudnyckel ska ska han eller hon meddela föreningen senast dagen innan. Av vissa meddelanden framgår det ibland även att om bostadsrättshavaren inte är hemma och släpper in dem kommer de att debitera honom eller henne avgift.

Tillstånd av bostadsrättshavaren krävs alltid
En bostadsrättshavare disponerar i princip lägenheten exklusivt och kan därmed hindra föreningen och andra från att få tillträde till lägenheten. Företrädare för bostadsrättsföreningen har dock rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Tillstånd av bostadsrättshavaren krävs alltid utom vid nödsituationer.

Tillsynen kan innebära att föreningen behöver kontrollera att bostadsrättshavaren gör vad som åligger honom eller henne enligt bostadsrättslagen d v s hålla lägenheten i gott skick, att inte använda lägenheten för annat ändamål än det av sedda och att inte göra någon avsevärd ändring av lägenheten utan styrelsens godkännande. Företrädare för föreningen har också rätt att komma in i lägenheten för att undersöka om det föreligger behov av reparation eller annat arbete som föreningen svarar för t ex obligatorisk ventilationskontroll. Föreningen har även rätt till tillträde för att kunna utföra sådant arbete exempelvis byte av stammar.

Vid tillträde ska föreningen se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Iakttar inte föreningen denna skyldighet kan bostadsrättshavaren ha rätt till nedsättning av årsavgiften, skadestånd eller uppsägning.

Någon regel om tidpunkt för tillträdet eller om skyldighet för föreningen att anmäla sitt önskemål viss tid i förväg finns inte. I princip ankommer det på föreningen att bestämma tidpunkten för tillträdet, men naturligtvis måste bostadsrättshavaren underrättas. En del föreningar tillämpar ett förfarande som innebär att bostadsrättshavarna underrättas om att exempelvis hantverkare behöver komma in i lägenheten vid en viss tidpunkt och att om bostadsrättshavaren inte är hemma kommer föreningen att använda sig av huvudnyckel under förutsättning att bostadsrättshavaren inte hör av sig och motsätter sig förfarandet. Att bostadsrättshavaren inte hör av sig behöver dock inte innebära att han eller hon godkänner att föreningen går in i lägenheten.  Om föreningen inte följer reglerna om tillträde och går in i lägenheten utan bostadsrättshavarens tillstånd kan företrädare för föreningen ställas till ansvar för egenmäktigt förfarande.

För det fall en bostadsrättshavare inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt kan föreningen vända sig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om särskild handräckning. Om en bostadsrättshavare efter rättelseanmaning inte släpper in föreningen kan det vara grund för uppsägning vilket kan innebära att bostadsrättshavaren förlorar sin nyttjanderätt.

Avslutningsvis är det enligt min bedömning mycket tveksamt om föreningen har rätt att kräva en bostadsrättshavare på en avgift för att denne inte är hemma och släpper in hantverkarna i lägenheten.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *