Content page
Konsten att må gott – inomhus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konsten att må gott – inomhus

Vi vistas en stor del av vår tid inomhus.
Därför är det viktigt att innemiljön är så bra som möjligt. Boverket skriver regler för
att en byggnad ska kunna fungera på ett visst sätt. Men det är den som äger eller bor i byggnaden som skruvar på termostater och andra reglage!


Inomhusklimat
Boverkets föreskrifter anger vilka temperaturer som ska kunna uppnås i en byggnad. Däremot ger de ingen vägledning om vilken temperatur man bör hålla. Upplevelsen av det termiska inomhusklimatet beror på lufttemperaturen, de omgivande ytornas temperatur samt lufthastigheten, alltså drag. Dessutom har det betydelse vilken klädsel människor har och vilken aktivitet de företar. När man mäter och tar hänsyn till lufttemperaturen och de omgivande ytornas temperatur kallas det operativ temperatur. Tar man dessutom hänsyn till lufthastigheten kallas det ekvivalent temperatur.

Obligatorisk ventilationskontroll
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.
Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön
En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.


Fakta
· Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp tilllagstiftningen.

· Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

· OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisaresultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare
och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

· Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, därdatum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden,
till exempel i trapphus eller entréer.

· Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar attregler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Källa: Boverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *